Lasteaiast Kontakt Rühmad Üritused Menüü Teated


 

Õppe- kasvatustöö

Prindi Home
 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

• luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused
• soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, teisi arvestavaks, koostöövalmis inimeseks.
• toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ,tema maailmatunnetuse kujunemisel.
• toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid.
• aidata lastel ja vanematel integreeruda eestikeelsesse keskkonda .

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted ja korraldus

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest arvestades laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke iseärasusi. Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest, lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.
Töö toimub rühmapäevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi sisaldades vahelduvalt laste vabategevusi, igapäevatoiminguid ja õpetaja kavandatud õppe- ja kasva-tustegevusi.
Töö laste kasvatamiseks ja arendamiseks toimub aastaringselt. Süvendatud õppetöö toimub 15.septembrist 15.maini, kusjuures september on planeeritud lastele kollektiivis kohanemiseks ja õpitu kordamiseks. 15.maist 31.augustini toimub aasta jooksul omandatud teadmiste kinnistamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

Matemaatika: Kujundada ja korrastada esemete maailm,et laps suudaks selles orienteeruda, mõista ja kasutada olulisemaid ajalis-ruumilisi seoseid ning sooritada igapäevatoiminguid
Luua kujutlused arvudest, suurustest, kujunditest.
Keel ja kõne: Rikastada sõnavara, arendada keelevaistu. Tagada lugemis- ja kirjutamisvalmidus ja soodusolukord nende valmiduste realiseerimiseks esmase lugemisoskusena ja kirjutamiskatsetustena
Kodulugu: Aidata lapsel orienteeruda endas, looduses, ühiskonnas ja kultuuris. Luua ettekujutus ümbritsevast maailmast ja õpetada nägema ilu ümbritseva elu vormides, looduses, inimeste töös ja käitumises.
Eesti keel kui teine keel: Äratada huvi eesti keele vastu. Õpetada eesti keele sõnu ja väljendeid. Julgustada õpitud sõnu ja fraase kasutama, kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks
Loodusõpetus: Tutvustada lapsele tema kodukoha loodust. Kujundada säästlikku suhtumist loodusesse ja oskust hinnata inimtegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.
Terviseõpetus: toetada lapse tervelt kasvamist ja arenemist. Luua eeldused tervislike eluviiside kujunemiseks
Liikumine: Lapse füüsilise ja vaimse tervise säilimine ning tugevnemine, tema eale vastava kehalise ja funktsionaalse arengutaseme saavutamine.
Muusika:Rikastada laste tundeelu muusikaelamuste kaudu
Kunst: Ergutada loovat mõtlemist ja eneseväljendust, toetada algatusvõimet.
Liikluskasvatus: Kujundada lastest üksteiste arvestavad liiklejad, kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda
.

 

Web2
 
Kvaliteetne kodulehekülg